Three stories (Short Film)- #Net4Good

May 04, 2018

When things go wrong online, don't keep it to yourself. Always consult with a trusted adult, call child helpline 1098 or visit the nearest police station.

के आफ्नो निजी डाटा र सामग्रीहरू राखेका अरूलाई विश्वास गर्न सकिन्छ त? जव अनलाइनमा केही कुरा गलत भयो भने, आफूमा मात्र सिमित नगर्नुहोस् । सधैं विश्वासिलो वयस्कसँग कुराकानी गर्नुहोस्, बाल हेल्पलाइन १०९८ मा कल गर्नुहोस् वा नजिकको प्रहरी चौकीमा जानकारी गराउनुहोस्

Related Articles